Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. DEFINITIES
1. DEFINITIES
1.1
RvD-Bouw Oudewijk 22 te Zevenhuizen, gebruiker van deze
Algemene voorwaarden;
1.2
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie RvD-Bouw een overeenkomst tot het aannemen van werk sluit. Tevens iedere persoon met wie RvD-Bouw onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). In deze voorwaarden wordt om verwarring te voorkomen altijd gesproken van de Opdrachtgever, ook waar het een Koper van een product van RvD-Bouw betreft.
1.3
Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en verkoop die tussen RvD-Bouw en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4
Werkzaamheden : alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst, waaronder begrepen het in opdracht
aannemen en het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.
1.5
Producten: alle zaken die onderdeel zijn van een overeenkomst, al dan niet geleverd als onderdeel van de overeenkomst tot
aanneming van werk. Hierbij dient onder meer, maar niet uitsluitend, gedacht te worden aan bouwstoffen en gerelateerde
producten.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1
Met het depot van deze Algemene voorwaarden ter griffie van de Rechtbank te Assen zijn alle voorgaande voorwaarden van
RvD-Bouw vervallen.
2.2
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen RvD-Bouw en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van RvD-Bouw voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3
Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door RvD-Bouw schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
2.4
Indien RvD-Bouw bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2.5
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6
Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de
overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. RvD-Bouw en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.
3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
Algemeen
3.1
Een aanbieding bindt RvD-Bouw niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
3.2
De door RvD-Bouw gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven. RvD-Bouw is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
Met betrekking tot de overeenkomst van aanneming van werk
3.3
Indien er sprake is van een overeenkomst van aanneming van werk wordt in de schriftelijke offerte onder meer aangegeven:
- omschrijving en plaats van werkzaamheden;
- volgens welke tekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
- tijdstip aanvang werkzaamheden en termijn waarbinnen beoogd wordt het werk op te leveren;
- de prijs van het in de offerte beschreven werk en, indien afgesproken, de termijnen waarin de aanneemsom betaald zal worden;
- eventuele verrekenbaarheid van hoeveelheden;
- de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op de te sluiten aanneemovereenkomst.
3.4
RvD-Bouw kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar
termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de
aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is RvD-Bouw daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
Tenzij RvD-Bouw anders aangeeft.
3.6
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7
Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is RvD-Bouw gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het
tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek RvD-Bouw de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien RvD-Bouw dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
Met betrekking tot de uitvoering van werk op regie basis
3.8
Indien door RvD-Bouw een offerte is gedaan voor de uitvoering van werk op regie basis, dan zullen de
overeengekomen uurprijs maal het aantal gewerkte uren worden gefactureerd; het factuurbedrag wordt verhoogd met eventuele
geleverde c.q. gebruikte materialen.
3.9
Als basis voor de facturatie zal dienen de door RvD-Bouw bijgehouden en door opdrachtgever voor akkoord getekende uren en materiaallijsten; deze zijn bindend en worden bij de facturen gevoegd.
3.10
De werkzaamheden zullen in goed overleg met de opdrachtgever worden uitgevoerd.RvD-Bouw hun personeel, werkend op regie basis, kan ook elders dan op de werkplek actief zijn in het belang van het werk. Onder werken op regie basis komen zowel de voordelen, door een juiste beslissing cq uitvoering, alsmede de nadelen, door een onjuiste beslissing cq uitvoering, geheel voor rekening van de opdrachtgever.
4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door RvD-Bouw gedane aanbieding, dan wel indien RvD-Bouw uitvoering geeft aan een opdracht of order.
4.2
RvD-Bouw zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
4.3
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan RvD-Bouw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RvD-Bouw worden verstrekt.
4.4
RvD-Bouw heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop
Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
4.5
RvD-Bouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RvD-Bouw is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.6
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RvD-Bouw het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.
4.7
Opdrachtgever vrijwaart RvD-Bouw voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
4.8
Indien er sprake is van een levering van producten zal RvD-Bouw bij de uitvoering van de bestelling de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
4.9
Indien een bestelling hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien
een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk een week
nadat de bestelling bij RvD-Bouw is geplaatst bericht. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om deze bestelling zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever biedt RvD-Bouw in dat geval wel de
mogelijkheid met een passend alternatief voor de bestelling te komen .
5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN WERK
5.1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen.
5.2
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de
uitvoering daardoor worden beïnvloed. RvD-Bouw zal de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3
Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal RvD-Bouw de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4
Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal RvD-Bouw aan de Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5.5
Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht op verzoek van
Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden
gebracht.
6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
6.1
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat RvD-Bouw tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.
6.2
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat RvD-Bouw toegang heeft tot de plaats van de aanneming van werk, voldoende gelegenheid voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.
6.3
Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat RvD-Bouw tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en alle overige voor een in de offerte omschreven werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.
6.4
Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen
evenals andere aanwezige hulpmiddelen.
6.5
Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van RvD-Bouw nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft RvD-Bouw het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.6
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk
van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging
ondervindt.
6.7
Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt
vertraagd, is Opdrachtgever verplicht RvD-Bouw over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.
6.8
Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd
tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan RvD-Bouw kan worden toegerekend, is RvD-Bouw gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en
gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft
RvD-Bouw recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de
niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.
7. PRIJZEN/ MEER EN MINDER WERK
7.1
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen.
7.2
RvD-Bouw zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht
uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen. Het meerwerk wordt
uitgevoerd, nadat de Opdrachtgever een ondertekende opdracht heeft gegeven aan RvD-Bouw er 50% van het factuurbedrag betreffende het meerwerk is aanbetaald. De overige 50% van het factuurbedrag, betreffende het meerwerk, dient bij oplevering van het meerwerk voldaan te worden.
7.3
Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die RvD-Bouw ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.
7.4
Indien de opdracht ten gevolge van aan RvD-Bouw niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft RvD-Bouw het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat
uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.
7.5
De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. RvD-Bouw heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing
heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten.
7.6
Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen
stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale
bepalingen, is RvD-Bouw gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.
7.7
De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor RvD-Bouw geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van RvD-Bouw worden geheven c.q. door derden ten laste van RvD-Bouw worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de
overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft RvD-Bouw het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
8. BETALING
8.1
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting niet op.
8.2
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de
wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.3
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van RvD-Bouw op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het
factuurbedrag.
8.5
Indien RvD-Bouw dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van
de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen.
8.6
Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever tegen deze en andere
werkzaamheden niet op.
8.7
Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op RvD-Bouw
9. INCASSOKOSTEN
9.1
Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in
de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.
Dit met een minimum van € 100,00.
9.2
Indien RvD-Bouw hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.3
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
9.4
Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1
RvD-Bouw blijft volledig eigenaar van de goederen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de Opdrachtgever aan al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan RvD-Bouw verschuldigd is of zal
worden, heeft voldaan.
10.2
Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de
bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van RvD-Bouw. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.
11. OPLEVERING VAN EEN WERK
11.1
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd door de Opdrachtgever.
11.2
Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.
11.3
Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal RvD-Bouw eventuele kleine gebreken (die aan een goedkeuring niet in de weg mogen staan) herstellen.
11.4
Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze
uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.
11.5
Nadat het werk is opgeleverd is RvD-Bouw behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.
11.6
Indien RvD-Bouw de termijn overschrijdt waarbinnen het werk opgeleverd dient te worden, isRvD-Bouw, mits de vertraging niet door overmacht of door toedoen van de opdrachtgever, dan wel door een
wijziging van de opdracht is veroorzaakt, de opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,00 per
werkdag. Deze vergoeding mag door de Opdrachtgever worden verrekend met het nog verschuldigde bedrag aan RvD-Bouw.
12. AFLEVERING EN RISICO VAN PRODUCTEN, AL DAN NIET LOS VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST
12.1
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het met de Opdrachtgever overeengekomen leveringsadres.
12.2
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over
op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de
Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
12.3
De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem
ter hand worden gesteld.
12.4
Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de
levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever nadat RvD-Bouw hem hiervan in kennis heeft gesteld. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten
verschuldigd zijn.
12.5
Komen RvD-Bouw en de Opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever meegedeelde condities. RvD-Bouw behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
12.6
Indien RvD-Bouw gegevens nodig heeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de oplevertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan RvD-Bouw ter beschikking heeft gesteld.
13. ONDERZOEK EN KLACHTEN MET BETREKKING TOT GELEVERDE PRODUCTEN
13.1
De Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke
termijn nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het
geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer
gelden.
13.2
Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan RvD-Bouw te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Geleverde artikelen dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen te worden beoordeeld op juistheid.
13.3
Een niet zichtbaar gebrek dient de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te
melden aan RvD-Bouw met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is RvD-Bouw gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie,
verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
13.4
Na constatering van het gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik van de producten onmiddellijk te staken en voorts al
het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.
13.5
RvD-Bouw is niet aansprakelijk ter zake van het betreffende gebrek, indien Opdrachtgever in gebreke
blijft betreffende het hiervoor onder 13.1 tot en met 13.4 bepaalde.
13.6
Indien de Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een goed, is de daaruit voortvloeiende
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 14 en 15 van deze voorwaarden.
14. GARANTIE OP TE LEVEREN PRODUCTEN
14.1
RvD-Bouw garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
14.2
Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met het gestelde in de bepalingen van artikel 13 is geklaagd, en
voldoende is aangetoond dat de producten niet voldoen aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft RvD-Bouw de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos te vervangen, hetzij de betreffende producten te (laten) herstellen, hetzij de Opdrachtgever de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen.
14.3
Door voldoening van één van de hierboven onder artikel 14.3 genoemde prestaties is RvD-Bouw ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten en is RvD-Bouw tot geen enkele verdere (schade) vergoeding
gehouden.
14.4
Op de door RvD-Bouw geleverde producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen
14.5
De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
RvD-Bouw wijzigingen in of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door RvD-Bouw geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld
zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, als ook indien de Opdrachtgever
jegens RvD-Bouw in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
14.7
Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten, met uitzondering van door RvD-Bouw uitgevoerde reparaties op eigen verrichtte werkzaamheden.
15. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
15.1
Met betrekking tot de door RvD-Bouw geleverde producten reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 14. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 en de overige leden wordt de aansprakelijkheid van RvD-Bouw - uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.
15.2
RvD-Bouw is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst
tot aanneming van werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid
of verkeerde handelingen van RvD-Bouw of van haar leidinggevend personeel. In alle gevallen is iedere
aansprakelijkheid van RvD-Bouw beperkt tot het bedrag zij ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van RvD-Bouw te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00.
15.3
Opdrachtgever vrijwaart RvD-Bouw voor aanspraken op schadevergoeding van derden.
15.4
RvD-Bouw is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
15.5
RvD-Bouw aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd.
15.6
RvD-Bouw aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor materialen welke van de Opdrachtgever of diens
leveranciers afkomstig zijn.
16. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
16.1
Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt RvD-Bouw zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
16.2
Alle door RvD-Bouw verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RvD-Bouw worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Schade, in welke vorm dan ook, hieruit voortvloeiend komen nimmer ten laste van RvD-Bouw.
17. OPSCHORTING EN ONTBINDING
17.1
RvD-Bouw is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst RvD-Bouw ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
17.2
Voorts is RvD-Bouw bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.3
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RvD-Bouw op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien RvD-Bouw de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
18. OVERMACHT
18.1
Indien RvD-Bouw door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
18.2
Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze
voorwaarden is bepaald.
18.3
Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als RvD-Bouw als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
18.4
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van RvD-Bouw onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van RvD-Bouw kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, weersinvloeden,stagnatie of andere problemen bij de productie door RvD-Bouw of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie,
verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het
ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
18.5
RvD-Bouw zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.
18.6
Voor zover RvD-Bouw ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RvD-Bouw gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
19. GEHEIMHOUDING
19.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van
elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als
dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.2
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, RvD-Bouw gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en RvD-Bouw zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RvD-Bouw niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
20 NIET-OVERNAME PERSONEEL
20.1
De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze,
behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met RvD-Bouw, medewerkers van RvD-Bouw of van ondernemingen waarop RvD-Bouw ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
21. OVERDRACHT VAN RECHTEN
21.1
Het is RvD-Bouw toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.
22. GESCHILLEN
22.1
De rechter in de vestigingsplaats van RvD-Bouw is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft RvD-Bouw het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
22.2
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.
23. TOEPASSELIJK RECHT
23.1
Op elke overeenkomst tussen RvD-Bouw en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
24. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
24.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
25 . Slotbepaling
25.1
In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en
naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.